Jernbanenyheter

Mens Vy-ansatte kan juble, må ansatte i Mantena fortsatt vente på svar om jobbframtida

Vy får fortsette å kjøre ­Bergensbanen, Vossebanen og lokaltogene mellom Bergen og Arna. I NJF er man fornøyd – men det er et skår i gleden.

NJF magasinet

I dag åpner øvre Grefsenveien endelig for bil og buss i begge retninger

Sporveien markerer ferdigstillingen av trikkespor og holdeplasser med å dele ut gløgg og pepperkaker til beboere og reisende på Kjelsåsalléen holdeplass i morgentimene mandag morgen.

Vårt Oslo

Vy-direktør om tapene før seieren: – Man blir tvilende på om vi har livets rett

Etter to strake tap tok Vy seieren i kampen om Bergens- og Vossebanen. Vy-sjefen sier tapene har vært tøffe for selskapet, men at mandagens glade beskjed har gitt dem ny giv.

E24

Vy får halde fram å køyre Bergensbanen

Vy skal køyra persontrafikken mellom aust og vest dei neste elleve åra. Dermed unngjekk det statseigde selskapet sitt tredje jernbanenederlag på rad.

NRK Hordaland

Endelig løsner det for Vy – vant kampen om Bergensbanen

Kontrakten har en varighet på ni år og frakter rundt tre millioner passasjerer.

E24

Stine Undrum ny utbyggingsdirektør i Bane NOR

Stine Undrum har takket ja til å lede Bane NORs utbyggingsdivisjon.

NTB

Kampen for togtilværelsen

- Det er god grunn til å bli litt skeptisk til planene om at Flytoget kan bli erstattet av Vytoget.

VG

Lyntoget står på et sidespor på Elverum stasjon og forfaller

De ødelagte restene av lyntoget står fortsatt på et sidespor på Vestad og forfaller.

Østlendingen

Kristoffer Lindstrøm Westerfjell (20) omkom i togulykken i Rana

20 år gamle Kristoffer Lindstrøm Westerfjell (20) fra Namsskogan mistet livet da gravemaskinen han satt i ble påkjørt av et godstog lørdag ettermiddag.

VG

Bybanen i tunnel vil være en ulykke for Bergen

Biltrafikken bør legges i tunnel, mens Bybanen går over bakken.

Bergens Tidende

Tog forsinket av gebyrkrangel – nektet å betale 20 kroner ekstra

En person har nektet å gå ut av døren på toget i Asker etter en gebyrkrangel. Dermed ble toget stående.

Budstikka

Vy har inngått forlik med Vy

Vy Communication gikk til sak mot Vy for krenkelse av selskapets varemerke og krevede erstatning på 14 mill kr.

NRK

NSBs navnebytte kan bli billigere

Navnebyttet fra NSB til Vy kan bli billigere enn de 280 millionene det så langt er blitt beregnet til.

Dagsavisen

Nye Ulriken tunnel vant internasjonal prestisjepris

Nye Ulriken Tunnel ble kåret til årets beste tunnelprosjekt i sin klasse under årets NCE Tunneling festival.

Bygg.no

Nu är nya spårvagnen på plats i Göteborg

Den nya spårvagnsmodellen M33 är på plats i Göteborg. Inom några veckor kommer vagnen – som har dörrar på bägge sidor – att börja synas i trafik.

Gõteborgs-Posten

Slik vil konduktørene og lokomotivførerne i Go-Ahead kle seg!

Den 15. desember overtar Go-Ahead driften av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Torsdag ettermiddag viste de frem de nye kontorlokalene i Kongsgata 54, de nye uniformene og operasjonssentralen.

NTB

Nå skal det avgjøres hvem som får tilslaget på Bergensbanen

Mandag får blir det avgjort hvem som får kontrakten på Bergensbanen og Vossebanen.

Bergensavisen

Skriftlig spørsmål til samferdselsministeren

Lise Christoffersen (A): Hvorfor har ikke regjeringen holdt sitt løfte til togpassasjerene om at anbudsutsetting av jernbanestrekninger i Norge verken skulle påvirke billettsystemer, rutetilbud eller priser i negativ retning?

Stortinget

Lise Christoffersen (A): Hvorfor har ikke regjeringen holdt sitt løfte til togpassasjerene om at anbudsutsetting av jernbanestrekninger i Norge verken skulle påvirke billettsystemer, rutetilbud eller priser i negativ retning?
Begrunnelse

15. juni 2015 behandlet Stortinget Meld. St. 27 (2014-2015) På rett spor - reform av jernbanesektoren.
Undertegnede stilte i debatten en rekke spørsmål til daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vedrørende konsekvensene av en anbudsutsetting for billettsystemer, rutetilbud og priser. Høsten før hadde de daværende regjeringspartienes samferdselspolitiske talsperson i Stortinget, stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland, et utspill i VG, der hun på regjeringspartienes vegne var klar til å knuse NSB-monopolet med "blå-blå" slegge.
På denne bakgrunn stilte jeg spørsmål til statsråden om hva som kommer til å skje med årskort, kundekort og periodebilletter på NSB, nå Vy, feks mellom Drammen og Oslo. Betyr det at kundekortet blir mindre verdt enn i dag, dvs. ikke lenger gjelder på de strekningene som skal opereres av andre selskaper? Betyr det at rutetilbudet svekkes fordi passasjerer med periodebillett/årskort på NSB/Vy må stå over de avgangene som er satt bort til andre? Kort sagt - hvordan hadde regjeringa tenkt å hindre at togtilbudet ble dyrere og dårligere når den blå-blå slegga falt?
Statsråden svarte at det ikke var snakk om noen oppsplitting. Videre at mine spørsmål viste at jeg tydelig ignorerte det han hadde sagt i sitt første innlegg: "Det ligger ingenting i denne reformen som vi har nå, som påvirker prisene på billettene i seg selv." Det skulle blitt ett felles billettsystem. Det fantes intet grunnlag for å stille de spørsmålene jeg gjorde.
15. desember 2019 overtar Go-Ahead ansvaret for å betjene Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Til sommeren overtar SJ ansvaret på sju andre strekninger. Jeg har stilt de samme spørsmålene på nytt, nå til Vy kundesenter, og fått svar: Mitt årskort gjelder ikke lenger som kundekort på de strekningene som betjenes av andre enn Vy. Det blir mindre verdt. Det gis ingen kompensasjon for det. Jeg må stå over tog der årskortet ikke gjelder, eller løse ny billett for den strekningen jeg allerede har billett til. Rutetilbudet blir enten dyrere eller dårligere, stikk i strid med regjeringas løfte. I skrivende stund er det blitt kjent at også enkeltbilletter blir dyrere om man må bytte tog mellom ulike selskaper underveis.
Jon Georg Dale (FrP)
Svar

Jon Georg Dale: Konkurranseutsettinga av persontrafikken på jernbanen har som føremål å gje dei reisande eit togtilbod som er minst like bra som i dag, og som gjev togselskapa sterke incitament til å vidareutvikla og forbetra togtilbodet slik at endå fleire vel toget. Konkurransen om både Trafikkpakke 1 Sør og Trafikkpakke 2 Nord har vist at tilbodet blir betre. Go-Ahead Norge skal vidareutvikla togtilbodet på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen med mellom anna fleire togavgangar på alle strekningane. SJ Norge, som vann av Trafikkpakke 2 Nord, har allereie forplikta seg til å auka talet på avgangar på Dovrebanen, Raumabanen og Saltenpendelen frå desember 2021. Avtalen med SJ Norge inneheld dessutan sju opsjonar om betringar i rutetilbodet (fleire avgangar) på fleire av linjene som inngår i trafikkpakka. Regjeringa har lagt opp til at desse opsjonane kan utløysast innan utgangen av 2019, slik at tilbodsbetringane òg her kan innførast frå ruteterminskiftet i desember 2021.

Det er føresegner i Jernbanedirektoratet sine trafikkavtalar, blant dei òg direktekjøpsavtalane med Vy, som regulerer korleis togoperatørane kan prisa ordinære billettar, både einskildbillettar og 30-dagarsbillettar. Desse føresegnene skal sikra at ordinære billettar på Sørlandsbanen, Nordlandsbanen og andre jernbanestrekningar ikkje blir dyrare enn i dag. Vidare er det minstekrav for sosiale rabattordningar på reiser innanlands for å sikra rimelegare billettar til utvalde grupper (barn, studentar og honnør).

Det ligg til togselskapa sjølv, ut frå marknadsmessige vurderingar, å avgjera sin eigen kommersielle rabattstruktur og kor mange lågprisbillettar dei legg ut for sal, til dømes ordningar som årskort og kundekort. Trafikkavtalane inneheld sterke incitament til trafikkvekst ved at togselskapa beheld billettinntektane. Hensikta med dette er å motivera selskapa til å tiltrekka seg fleire reisande. Ulike rabattordningar utover dei avtalefesta ordningane er, basert på røynsle, eit effektivt tiltak for å få endå fleire til å reisa med tog.

Innanfor dei enkelte fjerntogtrekningane, til dømes frå Stavanger til Kristiansand, eller frå Kristiansand til Oslo, ser vi at lågaste pris med Go-Ahead Norge dei første månadene etter trafikkstart ligg omtrent på same nivå som Vy sin minipris. Det er når reisa går over begge desse strekningane at prisane kan bli noko høgare enn dagens minipris med Vy. I den samanhengen er det viktig å påpeika at det er ein beskjeden del av kundane på Sørlandsbanen dette gjeld: Berre tre prosent av dagens kundar reiser i kombinasjon med anna fjerntogstrekning, og for kundar som kjøper minipris på denne reisa kan billettprisen bli dyrare. For kundar med ordinære billettar og sosiale rabattar blir det ingen endringar. Vidare er det ca. fem prosent av kundane på Sørlandsbanen som reiser til/frå intercity-strekningane, og kundar med miniprisbillett vil for denne kombinasjonen òg kunne oppleva ein prisauke. Men prisauken for denne gruppa blir lågare sidan minipris har mindre priseffekt på kortare strekningar.

Utforminga av trafikkavtalane motiverer òg togselskapa til å samarbeida om å utvikla gode pristilbod når reisa skjer med to selskap fordi begge er tente med å få fleire reisande. Go-Ahead Norge har allereie signalisert at selskapet på sikt ønskjer å sjå på samarbeid om gjennomgåande rabattering.

 

Bane NOR nedjusterer kostandsprognosen for Drammen-Kobbervikdalen

- Vi må få så mye effekt som mulig ut av hver eneste jernbanekrone, sier prosjektsjef Hanne Anette Stormo i Bane NOR i en pressemelding.

Bygg.no

Passasjerer satt to timer i mørkt tog

Passasjerer på østfoldbanen ble sittende to timer i et mørkt tog på Bekkelaget.

ABC Nyheter

Norsk jernbane har 19 kommunikasjonssjefer og direktører

Bane Nor har flest kommunikasjonssjefer med sine ti, men ingen av disse har mulighet til å svare på pressehenvendelser om dette før i desember.

Minerva

Dekorerte venterom med julepynt – ble utsatt for hærverk det første døgnet

Mandag ble venterommet på Kambo stasjon langs Østfoldbanen dekorert med julepynt. Tirsdag morgen var rommet vandalisert.

ABC Nyheter

Arbeiderens jul på Rjukan stasjon

Verdensarvsenteret og Rjukanbanen feirer Industriarbeiderens jul og ønsker alle velkommen til Rjukan stasjon neste tirsdag.

Rjukan Arbeiderblad

Se bildene: Slik blir nye Drammen stasjon

I 2024 skal nye Drammen stasjon stå klar. Det vil få stor betydning for hele området rundt jernbanen.

Drammen24

Vy kjører tog til julebyen for siste gang

Torsdag åpner julebyen i Egersund og lørdag setter Vy opp ekstra juletog. I år er siste gang for Vy.

Stavanger Aftenblad

Bruker 60 millioner på sikkerhet, ikke praktbygg

Dette er ikke et kunstverk slik Aftenposten fremstiller det i dagens avis, men den rimeligste løsningen for å dekke behovet.

Bane NOR

Tog uten skadelige utslipp erobrer Europa

Det slipper bare ut vanndamp. Ingen CO₂ og forurensende partikler. Hydrogentog kan bli løsningen der det blir for dyrt å bygge ut elektriske nettverk.

NRK

Bane Nor om sentral stasjon

Folkeaksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar er opptatt av byens tilgang til Mjøsa foran det historiske sentrum.

Hamar Arbeiderblad

Snøskred sperrer 750 personer inne, og full stans på Ofotbanen

Snøskred har ført til full stans i togtrafikken mellom Narvik og Kiruna, og i Beisfjord i Narvik er 750 personer innesperret etter at et skred har stengt den eneste veien inn til bygda.

NRK Nordland

Vy krever 14 millioner kroner fra Vy

Vy Communication har gått til sak mot toggiganten for krenkelse av selskapets varemerke og krever erstatning på 14 millioner kroner.

Dagens Næringsliv

Her blir det ekstra seter på tog og buss i juletrafikken

Med over 26.800 ekstra togseter og 5.200 flere busseter vil Vy øke sjansen for at de reisende kommer seg hjem til jul.

Hamar Arbeiderblad

Sprengte første salve for ny jernbanetunnel under Moss

Ordfører Hanne Tollerud (AP) i Moss fikk æren av å fyre den seremonielle første salven på den nye jernbanetunnelen under Moss.

bygg.no

Danmark vil teste batteritog

Fra slutningen af 2020 skal der laves prøvekørsler med batteridrevene tog på danske jernbaner på Sjælland og i Jylland.

standby.dk

Tog er trendy

Å reise med tog over lengre strekninger, nedover i Europa, har blitt trendy. Det mener flere reisende TV 2s reportasjeteam møtte på toget fra Oslo til Madrid.

TV2

Nissetrikken klar for avgang - hver søndag i adventstiden

Bli med på en koselig tur med Nissetrikken! Sporveiens Nissetrikk går fra Stortorvet hver søndag i advent - kl 13 og kl 14.

Sporveien

Modelltog startet årelang konflikt

I 2016 solgte Morten Pelle Korsmo et modelltog som han hadde bygget selv. Firmaet som kjøpte det, vil hverken betale eller levere det tilbake.

TV2

Sporveien starter anskaffelsen av nytt signalsystem til T-banen

Sporveien har kunngjort anskaffelsen av nytt signalsystem til T-banen i Oslo.

bygg.no