Norsk Jernbaneklubbs hederstegn - 2020-tallet

Artikkelindeks

 

arne 25024. oktober 2020: 2594 Arne Olsen

Arne Olsen ble innmeldt i NJK sommeren 1989, og fikk således kun fire år som «menig» medlem i klubben før han fikk tillitsvervet som kasserer på klubbens generalforsamling den 24. april 1993.

Noen mente åpenbart at vervet som kasserer i klubben ikke var tilstrekkelig, for i 2001 overtok han også ansvaret for klubbens salgsavdeling sammen med Jan Aasen.

I seks år, fra 2001 til 2007, var Arne ansvarlig både for klubbens økonomi som kasserer, og for klubbens salg som leder av salgstjenesten. I 2007 fikk han avløsning fra kasserervervet, og fortsatte som salgsleder i 13 år til, fram til 2020.

Arne Olsen har gjennom alle år vært en ansvarsfull, pliktoppfyllende og meget dyktig leder av salgstjenesten.
Foruten å ha det daglige ansvar for salgstjenesten, herunder regnskapsførsel for solgte produkter, oppfølging av ubetalte forsendelser og utarbeidelse av årsberetning, har han gjennom mange år profilert klubben på messer og andre arrangement via stands på en forbilledlig måte.

Mange lange kvelder og helger er benyttet i NJKs regi og dette har generert store verdier til klubben.
I den perioden Arne Olsen har vært ansvarlig for salgsfunksjonen har han også bidratt med
råd og veiledning ved utgivelsen av en rekke bokverk i regi av NJK.
Den 31.12.2019 takket Arne Olsen for seg etter nesten 30 års aktiv tjeneste for NJK.

Arne Olsen tildeles NJKs hederstegn med diplom for langvarig, uegennyttig arbeid for Norsk Jernbaneklubb.

 

TomEHagen 25024. april 2021: 55 Tom Erik Hagen

Tom Erik Hagen har vært medlem av Norsk Jernbaneklubb siden klubbens første år. Han har i en årrekke vært en viktig ressursperson i vedlikehold og restaurering av rullende materiell, spesielt på Krøderbanen. Dette gjelder et stort antall godsvogner der han har utbedret skadde komponenter eller fremstilt nye. Han har også deltatt i den praktiske gjenoppbyggingen av mange godsvogner. For å kunne engasjere seg i dette har han i alle år pendlet mellom Koppang og Ski eller Krøderen, i tillegg til alt han har utført i sitt eget verksted.

Det er på særlig to store prosjekter han har satt spor etter seg. På konduktørvogn F 2019 stod han for mye av det kompliserte og tidkrevende arbeidet med å utbedre et skadet endeparti. Deretter innredningen i personvogn Co4a 195 der han stod for fremstillingen av nærmere 1400 deler i stål og tre. For å forenkle arbeidet konstruerte han spesielle bøye- eller borejigger. Dette bidro til at innredningen kunne monteres nokså enkelt og raskt, og uten noen etterarbeider.

Tom Erik Hagen har også engasjert seg i restaureringen av damplok 21 b 225 der han har påtatt seg alt fra kompliserte maskineringsjobber til overhaling av brenneren i parafinlyskasteren.

Tom Erik Hagen har en løsningsorientert innstilling og bidrar med sitt gode humør for å løse selv de mest kompliserte utfordringer. I tillegg til å bidra med sine store kunnskaper og ferdigheter, har han gjennom tiden bidratt med verdifulle i råd fra gjennomføring av arbeid til anskaffelse av verktøy og utstyr.

Medlem 55 Tom Erik Hagen tildeles Norsk Jernbaneklubbs hederstegn med diplom som en anerkjennelse for dette omfattende, uegennyttige og viktige arbeidet til klubbens beste.

 

RagAnd 25024. april 2021: 861 Ragnar Andenæs

Ragnar Andenæs har vært medlem i Norsk Jernbaneklubb fra klubbens tidlige år. Han har hele tiden vært engasjert i, og arbeidet for, klubbens beste. Han har hatt flere tillitsverv gjennom årene, både lokalt og sentralt i klubben.

Ragnar er kjent for sin positive innstilling. For Ragnar er det ikke snakk om, men hvordan. Han er bestandig raus med ros og oppmuntringer. Gleden over å hjelpe andre eller andres suksess, er også hyggelige egenskaper som kjennetegner Ragnar.

Drift og vedlikehold av damplokomotiver var noe Ragnar tidlig viste stor interesse for. Ragnar forstod tidlig at det var viktig å lære seg håndverket grundig, og passet på å lære av de gamle lokomotivmennene som hadde noe å lære bort. Etter hvert oppnådde han selv å bli godkjent til å fyre og fremføre damplokomotiv. Ragnar har bestandig bidratt raust for å videreformidle handlingsbåren kunnskap innenfor drift og vedlikehold av gammelt jernbanemateriell. Han er flink til å trekke med seg nye aktive, og ikke minst følge dem opp slik at de føler de lærer noe og har lyst til å komme tilbake.

Hans innsats i en periode som var vanskelig for klubben er ikke så kjent, men kan i dag fremheves. Gjennom klokskap og sin dype forståelse for mennesker i samhandling, kombinert med prinsipiell ryddighet, bidro Ragnar til å bygge broer og skape en ny samforståelse, som igjen bidro til at klubben fikk en ny organisasjonsform med tilhørende vedtekter som brakte klubben fremover.

Medlem 861 Ragnar Andenæs tildeles Norsk Jernbaneklubbs hederstegn med diplom som en anerkjennelse for dette omfattende, uegennyttige og viktige arbeidet til klubbens beste.

 

HaraldTesdal25024. april 2021: 1130 Harald Tesdal

Harald Tesdal ble medlem av NJK på slutten av 1970-tallet, og ble snart en sentral medspiller i NJK. Han ble tidlig involvert i ruteplanlegging som tilrettela for både medlemsturer og ekstratog med materielloverføring på Bergensbanen Som togekspeditør på Bergen stasjon og senere togleder på Bergensbanen var han en uvurderlig resurs på grensesnittet mellom NJK og NSB i det første årene, og senere Jernbaneverket.
Harald var med på det første årsmøtet i 1981, da det ble besluttet å begynne restaureringen av damplokomotivet 255, type 18c. Han ble raskt en viktig medarbeider på restaureringen av damplok 255 fra 1981 og fram til ferdigstillelsen i 1992. Han engasjerte seg på mange plan og møtte i RS flere ganger fra 1986.
I Driftsgruppe Vest, som senere ble til Gamle Vossebanen, har Harald gjort en framragende innsats som ennå pågår. Han ble områdesjef for GVB fra 1993, tjenestefordeler fra 1995, trafikksjef fra 1995 og opplæringsansvarlig fra 1986. Haralds innsats har vært og er fortsatt uvurderlig for GVB og har sikret GVB en høy faglig standard i sikkerhetsarbeidet. Siden GVB fikk egen trafikkstyring i 2011 har Harald vært togleder på GVB, og i tillegg administrert grensesnittet mot JBV/Bane NOR. Harald var videre den første i GVB som ble godkjent som damplokfører.

Etter at GVB kom inn på JBVs verneplan i 2006 har Harald vært Baneansvarlig på GVB og har styrt både et stort årlig budsjett, leverandørstyring av sporentreprenører og inspirert frivillige for å sikre et godt faglig resultat der hvor det har vært påkrevd. Han har sikret logistikk ved innkjøp av sviller, skaffet innfestingsmateriell og annet tyngre håndholdt vedlikeholdsmaskineri. I løpet av disse årene er det skiftet nær 40.000 sviller - nær hele strekningen på GVB, han har forestått bygging av to nye broer, reetablert sidespor, bygget veksler og sikret vegetasjonskontroll, kontroll med grøfter og vann.
I tillegg har Harald vært og er en stor resurs på mange store oppgaver som vognvedlikehold på 620 på 1980-tallet, revisjoner på damplok 255 og 411, stor revisjon på Robel 12 og mange mindre oppgaver som krever kompetanse og innsatsvilje. Hans innsats som resursperson i samarbeidet med Steinar Tesdal for å løse utfordringer med vognhall og verksted må framheves som svært viktig. I dette ligger det det ypperste av synergi, hvor en kommer ut med et bedre resultat samlet enn hver for seg.

Harald Tesdal har vært - og er fortsatt - en bauta i NJK-GVB tilblivelse og fortsatte utvikling. Han har vært, og er fortsatt, en betydelig resurs både praktisk, administrativt og i faglig arbeid gjennom snart 45 år. Han er en inspirator, tilrettelegger og kompetanseresurs. og framfor alt en person som tar tak i utfordringer, får ting til å skje og har stor gjennomføringsevne.

Harald Tesdal tildeles Norsk Jernbaneklubbs hederstegn med diplom som en anerkjennelse for dette omfattende, uegennyttige og viktige arbeidet til klubbens beste.

 

 SteinarTesdal25024. april 2021: 3466 Steinar Tesdal

Steinar Tesdal er født inn i en jernbanefamilie og var svært tidlig med på restaureringen av damplok 255 da det sto på Kronstad – først som liten maskot og aspirant under oppsyn av sin far. Han var fire år den første gangen, men var blitt tretten før loket var ferdig i 1992. Interessen og samarbeidet med sin far fortsatte i årene som fulgte, og Steinar løste etter hvert større og større oppgaver på egenhånd, og tok etter hvert økende selvstendig ansvar fra han fylte 18 år.

Allerede fra 1997 ble han Robelansvarlig, en oppgave som etter hvert ble utvidet til å omfatte de fleste «gule» maskiner ved GVBs baneavdeling, både skinnegående og de på gummihjul. Han avanserte raskt i sikkerhetstjenesten fra sporskifter i 1997 til pusser, fyrbøter og ble godkjent damplokfører allerede i 2006. Steinar har vært, og er fortsatt, en bærende stolpe i arbeidet ved GVB med sine brede kunnskaper innen praktiske fag som sveising og hydraulikk.

Steinar har møtt fast på alle driftsutvalgsmøter som prosjektansvarlig for først banemaskinene, og senere også for det store vognhallprosjektet.
Fra høsten 2006 overtok Steinar Tesdal prosjektlederansvaret for bygging av vognhallen på Seimsmark. Dette medførte mange koordineringsoppgaver mot byggesaksavdelingene i Bergen kommune, prosjekterende konsulenter, naboer og entreprenører. I disse årene var det kompetanseoverførende samarbeidet med sin far Harald Tesdal viktig for et godt resultat. I dette ligger det det ypperste av synergi, hvor en kommer ut med et bedre resultat samlet enn hver for seg. Prosjektet møtte flere utfordringer etterhvert. Det ble nødvendig med rettsak og en avklaring av en nabotvist som var klaget inn for tilsynsavdelingen i Bergen kommune. Takket være Steinars enestående gode prosjektledelse, hans oversikt over sakene og nøyaktige arkiver, så kunne GVB dokumentere korrekt saksbehandling og fikk rettferdige løsninger.

Steinar fortsatte prosjektledelsen med verkstedsdelen som er annet byggetrinn. Dette førte fram til åpningen av GVBs verksted i 2020. Dette var basert på et nitidig, godt og tett samarbeid med utførende entreprenør og flere underleverandører for å få alle detaljer på plass innenfor de budsjettrammene som en på ulike tidspunkt hadde. I tillegg har Steinar ledet og utført praktisk sporleggings- og innredningsoppgaver.
Steinar Tesdal har vært en betydelig resurs både praktisk, administrativt og i faglig arbeid i mer enn 30 år. Han er en inspirator, tilrettelegger og kompetanseresurs, og framfor alt en person som tar tak i utfordringer, får ting til å skje og har stor gjennomføringsevne.

Steinar Tesdal tildeles Norsk Jernbaneklubbs hederstegn med diplom som en anerkjennelse for dette omfattende, uegennyttige og viktige arbeidet til klubbens beste.

 

KnutBraenden25023. april 2022: 2637 Knut Brænden

Knut Brænden har vært en stor støttespiller for Krøderbanen gjennom nærmere 40 år. Han er født og oppvokst i Valdres og jernbaneinteressen kom nok med Valdresbanen, men han bor nå i Drammen og følger gjerne med på toggangen der.

Knut Brænden har gjennom alle år vært, og er fortsatt, en trofast medarbeider i telegrafavdelingen. Han har jobberfaring fra Drammen elverk, og kunnskapen han hadde med seg derfra har vært og er av stor betydning når vanskelige stolper og andre utfordringer skal løses på en sikker og god måte.

Ikke bare telegrafavdelingen har hatt nytte av Knut Brænden. Han var i mange år også billettør i de store søndagstogene. Med sitt lune vesen bidro han her til å skape gode opplevelser for de reisende.

I flere år har Knut Brænden også påtatt seg å betjene Hæhre planovergang ved togpasseringer. Dette er ingen ettertraktet tjeneste, men Knut stiller aldri krav for å bidra.

Knut Brænden er blant de medlemmene som i det stille bidrar til at viktige oppgaver ved Krøderbanen blir løst og at togene kan gå. Han er en stillferdig person som ikke liker så mye oppstyr rundt seg selv. Knut Brænden er en høyst verdig person til NJKS ærespris for sin innsats gjennom mange år.

Knut Brænden tildeles Norsk Jernbaneklubbs hederstegn med diplom som en anerkjennelse for dette omfattende, uegennyttige og viktige arbeidet til klubbens beste.

 

ArneHeggernes25023. april 2022: 2259 Arne Heggernes

Arne Heggernes ble medlem av NJK allerede i 1985, og ble snart en sentral medspiller i GVB. Arne hadde stor lastebil med kran, et stort nettverk i transportbransjen og var alltid velvillig til å hjelpe til med løft og transport i de første harde årene hvor GVB var uten penger. Han første store innsats var flytting av sporgrinder med sviller fra strekningen Midttun-Nesttun som skulle bli motorvei. Disse grindene kom svært godt med til reetableringen av sporet til lokstallen.

Et viktig kjennetegn med Arne er hans store ro i alle situasjoner. Intet oppdrag avfeies som vanskelig eller umulig. Et hvert oppdrag løses på en problemfri måte - noe som var hans varemerke i yrkeslivet. Kunden skal ikke plages med vanskeligheter i oppdraget!

Etter hvert som GVB kom i gang med bytting av sviller, utbedring av solslyng og oppretting av vindskjevheter i 1997, var det naturlig at Arne tok ledelsen som banemester. Denne oppgaven skjøttet han på en forbilledlig måte helt fram til og med 2016 – en periode på hele 20 år! Deretter fortsatte Arne som assisterende banemester, og fra 2017 til i dag ansvar for transport og logistikk.

I Driftsgruppe Vest, som senere ble til Gamle Vossebanen, har Arne gjort en framragende innsats som ennå pågår. Spesielt vil vi framheve Arnes motiverende egenskaper som samlet alle til stor innsats på banen. Utfordringene var særdeles store, og antallet dugnadstimer hvert år var stort, mellom 2000 og 3500 timer. Som eksempel på arbeidsoppgaver - bare de første tre årene som banemester – i alt slags vær:

• å legge inn nye sviller og underlagsplater
• justering av sporet, og spesielt i kurvene var der mye og rette opp
• legge inn strekkbolter
• bygget 80 meter plattform på Midttun
• satte ned stabbesteiner, grinder og benker for å forbedre det museale miljøet
• masseutskiftning og tilkjøring av ny pukk
• reetablering av spor nr 1 på Haukeland stasjon
• visitasjoner
• rette laskekammerbrudd og skinnebytte
• skogrydding langs linjen og utsiktsvinduer i vegetasjonen.
• Resetting av avtrekkshetten på lokstallen på Garnes etter stormen
• Fjerne den gamle bilrampen, som var blitt en sikkerhetsrisiko for publikum

Dette arbeidet fortsatte med årlige variasjoner og nye utfordringer fram til 2016, men også senere er Arne en bauta når det trengs lastebil eller minigraver til grusing, graving eller flytting som krever koordinering og kunnskap. Arne er aldri vanskelig å be, og med sin vennlige ro løses oppgavene uten lange forklaringer.

I tillegg har Arne i mange ti-år hatt sikkerhetstjeneste som togfører, Robelfører og traktorfører. I de siste årene har Arne funnet sin daglige plass i GVBs sentralverksted på Seimsmark, hvor han bidrar med alle oppgaver fra maling og dreiing til sliping av teak og problemløsing. Hjemme i garasjen har han pusset opp en Porsche-traktor, en to-hjulstraktor, dresiner, benker og grinder for å gi stasjonene et mest mulig interessant og autentisk preg.

Arne Heggernes har vært - og er fortsatt - en bauta i NJK-GVBs tilblivelse og fortsatte utvikling. Han har vært, og er fortsatt, en betydelig resurs både praktisk, administrativt og i faglig arbeid gjennom snart 37 år. Arne har vært med Driftsutvalget kontinuerlig fra 1997 til i dag – det er 25 år. I same periode har Arne tidvis møtt i Representantskapet fra GVB eller som årsmøtevalgt.

Han er en inspirator, tilrettelegger og kompetanseressurs. og framfor alt en person som tar tak i utfordringer, får ting til å skje og har stor gjennomføringsevne.

Arne Heggernes tildeles Norsk Jernbaneklubbs hederstegn med diplom som en anerkjennelse for dette omfattende, uegennyttige og viktige arbeidet til klubbens beste.

 

BjornHalling25029. oktober 2022: 30 Bjørn Halling

Bjørn Halling har vært medlem av NJK siden den aller første tiden, og har medlemsnummer 30.

Bjørn Halling har gjennom flere tiår holdt svært sentrale verv i Norsk Jernbaneklubb. Han ble aktiv på Krøderbanen på starten av 90-tallet, og har til sammen vært driftsleder i NMT i 12 år. Han har også sittet 10 år i klubbens hovedstyre. Som leder av klubbens materiellutvalg gjennom en årrekke bidro han sterkt til å sikre den unike samlingen som i dag forvaltes av Norsk Jernbanearv. Han har siden NJA ble opprettet også ledet stiftelsens faglige råd.

De senere årene har Bjørn lagt ned en formidabel innsats i Norsk Museumstog, og han var instrumentell i blant annet gjennomføringen av Dovrebanens 100-årsjubileum – en markering som ble en suksess for å både NJK og norsk jernbane generelt.

Bjørn har lagt ned en enorm administrativ innsats i NJK. Han er en gjennomfører, og sørger for at oppgavene blir løst. Det er mye takket være Bjørns innsats at museumstog på det nasjonale jernbanenettet har vært kjørt i et såpass stort omfang som vi har sett de siste 10 årene.

Bjørn har også lagt ned en stor innsats i fysisk arbeid på klubbens materiell. Mye av det gode vedlikeholdet som er blitt utført på Norsk Museumstogs materiell er gjort med betydelig innsats fra Bjørns side.
Bjørn har også lagt ned en stor innsats i å digitalisere rutiner og dokumentasjon knyttet til vedlikehold av materiell.

Bjørn Halling tildeles NJKs hederstegn med diplom for langvarig, uegennyttig arbeid for bevaring av viktige deler av norsk jernbanehistorie. Resultatene av hans innsats vil være til nytte og glede for mange kommende generasjoner.