Jernbanepakke er politikk, ikke juss

Forslag fra regjeringen om norsk tilslutning til fjerde jernbanepakke er til behandling i Stortinget. Siden det er blitt reist spørsmål om Norge kan behandle saken og slutte seg til pakka slik det er foreslått, vedtok stortingsflertallet å be Høyesterett om en betenkning om de juridiske sidene av saken.

Transportøkonomisk Institutt